ANBI

De officiële statutaire naam én publieke naam is

Stichting Over de Brug

Het fiscaal nummer van de Stichting is 860294973

Het postadres is Oostenburgervoorstraat 47k 1018MN Amsterdam en het e-mailadres van de Stichting is overdebrug@xs4all.nl

De Stichting heeft ten doel het realiseren van een leefbare, veilige en sociale buurt voor iedereen die in Amsterdam op de Oostelijke Eilanden, de Czaar Peterbuurt en in het bijzonder in Oostenburg Noord woonachtig en/of werkzaam is. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen van sociale cohesie, in het bijzonder wat betreft de aansluiting van de nieuwbouwwijk Oostenburg Noord met de bestaande buurten op de Oostelijke Eilanden. Voorts door het (laten) realiseren van activiteiten, exploiteren van voorzieningen als ook het aanbieden van diensten aan bewoners en bedrijven op Oostenburg.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan bestaat uit vijf onderdelen:  

1.         Ruimte voor ontmoeting, leren en maken

Eén ontmoetingscentrum waar je elkaar op een vanzelfsprekende manier tegenkomt en makkelijk aan de praat raakt.  

2.         Publieke ruimte voor feesten en beleving

Een plein voor buurtevenementen op een wat grotere schaal. De middenruimte van de Werkspoorhal is daarvoor bij uitstek een geschikte plaats.

3.         Perspectief voor jongeren

Oostenburg Noord biedt alle mogelijkheden op het gebied van wonen, werken en leren om het toekomstperspectief voor jongeren uit de omliggende buurten te vergroten. 

4.         Buurtbeheer Oostenburg………BOB Helpt!

Deze sociale onderneming wordt een dienstenbedrijf voor buurtbeheer dat diensten en activiteiten aan bewoners, bedrijven en gemeente gaat leveren. Het zijn o.a. jongeren uit de omliggende buurten die werk vinden op Oostenburg. 

5.         Buurtsafari Oostelijke Eilanden

Tijdens een Buurtsafari maken nieuwe bewoners kennis met de omliggende buurten. Je ontmoet buurtbewoners en luistert naar hun verhalen over het rijke leven en de geschiedenis van Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg en de Czaar Peterbuurt. Je maakt kennis met wat Oostenburg Noord te bieden heeft.

Het bestuur van Stichting Over de Brug bestaat uit vier leden: de heer Marius Ernsting (voorzitter), De heer Rob van Dijk (secretaris), de heer Lex Gründeman (penningmeester) en de heer Aart Nolen (gewoon lid)

De stichting heeft geen personeel in dienst. De werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten staat in ons jaarbericht 2019. http://overdebrug-oostenburg.nl/wp-content/uploads/2020/03/Nieuwjaarsbericht-Over-de-Brug-9-december-2019.pdf

De statuten van Stichting Over de Brug zijn op 6 mei 2020 gewijzigd. http://overdebrug-oostenburg.nl/wp-content/uploads/2020/05/Doorlopende-tekst-Stichting-Over-de-Brug.pdf