Stichting Over de Brug en BOB Helpt

Het Eilandenoverleg is een platform van actieve bewoners(groepen) van de Oostelijke Eilanden en Kadijken, gericht op leefbaarheid. Voor Oostenburg Noord was een aparte werkgroep actief. Enkele leden van die werkgroep zijn vanaf 2018 aan de slag gegaan om te kijken wat de nieuwbouw voor kansen voor de buurt zou bieden. Dat spitste zich toe op werk en ontmoeten. Daarvoor zijn twee stichtingen in het leven geroepen:

BOB Helpt: doel is om mensen uit de buurt aan werk te helpen in de buurt. Er komt veel werkgelegenheid bij op Oostenburg Noord. Daar kunnen mensen aan de slag die anders niet zo makkelijk aan een baan komen.

Over de Brug: doel is ontmoeting van buurtbewoners zowel de nieuwe bewoners met elkaar als met de huidige bewoners. Daarvoor is er een Buurtkamer, wordt een sociaal culturele programmering bevorderd in samenspraak met zoveel mogelijk bestaande buurtinitiatieven en nieuwe initiatieven van de nieuwe bewoners van Oostenburg Noord.

Helpen “landen” van nieuwe bewoners in de bestaande buurt.

In het centrum van Amsterdam wordt druk gebouwd op het noordelijk deel van het eiland Oostenburg, dat samen met de eilanden Kattenburg en Wittenburg, de ‘Oostelijke Eilanden’ vormt. De huur- en koopprijzen van de nieuwe woningen zijn van dien aard dat er veel draagkrachtigen met verschillende achtergronden zullen komen wonen, die op hun beurt weer nieuwe kansen bieden voor de buurt.

De vraag is hoe deze nieuwe bewoners gaan ‘landen’ in de bestaande buurt, hoe zij zich er prettig gaan voelen en of en zo ja hoe zij gaan participeren. Tegelijkertijd is ook de vraag hoe bewoners van de omringende buurten zich welkom gaan voelen in deze nieuwe buurt en gebruik kunnen maken van de vernieuwing. Wederkerigheid en verbinding tussen de bestaande en nieuwe bewoners is belangrijk. De eerste woningen zijn en worden op dit moment stat voor stap opgeleverd en geleidelijk aan trekken er steeds meer nieuwe bewoners het eiland op. De verwachting is dat in 2025 de meeste nieuwe bewoners er zijn

Stichting over de Brug en BOB Helpt

Om het proces van het goed ‘landen’‘ van de nieuwe bewoners in goede banen te leiden is er door een viertal buurtbewoners in 2019 het initiatief genomen om twee stichtingen op te richten: de stichting Over de Brug en BOB Helpt.

Waar ‘Over de Brug’, richt zich voornamelijk op sociaal-culturele ontmoeting richt, is ‘BOB Helpt’ een sociaal buurtbedrijf waar mensen uit de buurt werken in en voor de buurt.

BOB Helpt, de zgn. werk-poot biedt werk aan bewoners die nu geen betaald werk hebben en dat wel willen. Het idee is dat het nieuwe Oostenburg Noord veel nieuw werk genereert zoals: buurtconciërge, facilitair, horeca, technisch onderhoud en schoon, heel en veilig.

Beide stichtingen kennen nu één en hetzelfde bestuur. De bestuursleden wonen direct in de buurt.

Bestuursleden Stichting Over de Brug

Bestuursleden

Van links naar rechts: Jaap de Wit, kwartiermaker BOB Helpt; Marius Ernsting, voorzitter bestuur; Rob van Dijk, bestuur; Rahma el Mouden, oprichter MAS Zone3, vaste partner BOB Helpt; Aart Nolen, bestuur; Lex Grundeman, bestuur; Eddy Appels, bestuur.